1]

2]

3]

4]

5]

 

 

Dr. Y.ANAND KUMAR

P.N.V.N. MURTHY

Sri.P.RAJESH

Sri. JAGANNATH

Sri.AMRE GOUDA

 

 

M.Pharm,Ph.D.

M.Pharm

M.Pharm

M.Pharm,Ph.D.

M.Pharm

 

 

Professor & HOD

Asso. Professor

Asst. Professor

Lecturer

Lecturer