1]

2]

3]

4]

5]

 

Dr.N.VENKAT RAO

Sri.B PARAMESHAPPA

Sri SHAMSHUDDIN MUNAWAR

Sri SOHAIL ASHRAF

Sri FAYAZ AHMED

 

 

M.Pharm, Ph.D.

M.Pharm

M.Pharm

M.Pharm

M.Pharm

 

 

Professor & HOD

Asst.Professor

Lecturer

Lecturer

Lecturer